Vj-73/2004/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Glaxo SmithKline plc. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként résztvett a Sanofi-Synthélabo S.A. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Glaxo SmithKline plc. irányítást szerezzen a Sanofi-Synthélabo S.A. "NDB-gyáregység"-e felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező Glaxo SmithKline plc. (a továbbiakban: GSK) 2004. április 13-án szerződést kötött a Sanofi-Synthélabo S.A-val a Fraxiparine és az Arixtra nevű anti-trombotikus injekciók, valamint az ezekhez kapcsolódó jogok és eszközök megszerzésére, ideértve a franciaországi gyártóbázist is (a továbbiakban együttesen: NDB gyáregység).

 • 2)

  A kérelmező az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján 2004. május 13-án kelt kérelmében a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2004. június 14-én teljesítette.

II.

Az összefonódással érintett vállalkozások piaci helyzete

 • 4)

  A GSK és az általa közvetlenül vagy (más vállalkozásokon keresztül) közvetve irányított vállalkozásokból álló vállalkozáscsoport (a továbbiakban: GSK-csoport) az egészségvédelem, a gyógyszertermékek és az oltóanyagok területén folytat üzleti tevékenységet a világ egész területére kiterjedően.

 • 5)

  A GSK-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozások közül:

  • -

   a Glaxo SmithKline Kft. a GSK-csoport külföldön honos tagjai által gyártott termékeket forgalmazza Magyarországon és a környező országokban;

  • -

   a Glaxo SmithKline Biologicals Kft. gödöllői telephelyén DTP (diphteria, tetanusz, szamárköhögés) alapú kombinációs védőoltásokat gyárt.

 • 6)

  Az 5. pontban említett vállalkozások 2003. évi nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd forintot.

 • 7)

  Az NDB gyáregység 2003. évben a Magyar Köztársaság területén 500 millió forintot meghaladó nettó árbevételt ért el.

 • 8)

  Magyarországon jelenleg közel 200 (nagyobb részben külföldi) vállalkozás rendelkezik gyógyszer-forgalombahozatali engedéllyel, melyek közül az első 15 adja a magyarországi gyógyszerforgalom közel 70 százalékát. A rangsorban tizennegyedik GSK-csoport részesedése 5 százalék alatti, míg az NDB-gyáregység részesedése nem éri el az 1 százalékot.

 • 9)

  A gyógyszerek elsődlegesen ún. terápiás csoportokra oszthatók a kezelni kívánt betegség, illetve gyógymód szerint. A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott, az ENSZ WHO által kialakított Anatomical Therapeutical Classification (ATC) rendszer különböző fő csoportjaiba (A-V) tartozó gyógyszerek egymást nem képesek helyettesíteni. Az NDB-gyáregység termékei a "B. Vér és vérképzőszervek gyógyszerei" csoportba tartoznak, mely csoportba tartozó gyógyszereket a GSK-csoport nem gyárt.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 10)

  A kérelem szerinti tranzakció révén a GSK megszerzi az NDB-gyáregység - mint a Tpvt. 23. § (5) bekezdése szerinti vállalkozásrész - feletti irányítást, ami a Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 11)

  Az összefonódás ugyan külföldön honos vállalkozások között jön létre, azonban az abban résztvevő GSK-csoport, illetve NDB-gyáregység áruival jelen van a magyar piacon. Ebből következőleg az összefonódás hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet, így arra a Tpvt. hatálya az 1. § alapján kiterjed.

 • 12)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján az NDB-gyáregység és a GSK-csoport tagjai) 2003. évi - a Tpvt. 27. § alapján számított - együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő NDB-gyáregységé az ötszázmillió forintot, ezért a kérelem szerinti összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

IV.

Az engedélyezés

 • 13)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §), vagy annak jelentős részén.

 • 14)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódás horizontális-, vertikális-, porfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Versenytanács elnökének 1/2003. számú közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 15)

  Az NDB-gyáregység által előállított gyógyszerek nem ésszerű helyettesítői a GSK-csoport által forgalmazó termékeknek, ezért az összefonódásnak horizontális hatásai nem lehetnek. Az összefonódásban résztvevő vállalkozáscsoport és vállalkozásrész tevékenysége alapján vertikális hatással sem kell számolni.

 • 16)

  Az összefonódás portfolió hatással jár, mert a GSK-csoport tevékenységi köre kibővül az NDB-gyáregység által gyártott termékekkel. Ennek azonban a GSK-csoportnak a teljes magyar gyógyszerforgalomban meglévő viszonylag alacsony részesedésére tekintettel nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai. Káros konglomerátum hatással az előzőek mellett azért sem kell számolni, mert az NDB-gyáregység az összefonódást megelőzően is egy jelentős nemzetközi vállalkozáscsoporthoz tartozott.

 • 17)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában a kérelem szerinti összefonódást - egyezően a Tpvt. 71. § szerinti vizsgálói indítvánnyal - a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján engedélyezte.

 • 18)

  A Versenytanács a 12-13) pontban és a Közleményben foglaltakra tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 19)

  A 25) pontban foglaltakból következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 20)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 21)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. július 12.