Vj-77/2004/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Robert Bosch Verpakkingsmachines B.V. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a SIG Finanz AG - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Robert Bosch Verpakkingsmachines B.V. irányítást szerezzen a SIG Finanz AG "SIG Pack Üzletág"-a felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező Robert Bosch (a továbbiakban: Bosch) 2004. április 15-én Részvény Adás-Vételi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapján megvásárolja a SIG Finanz AG (a továbbiakban: SIG) "SIG Pack Üzletág"-ának (a továbbiakban: Üzletág) részét képező 13 vállalkozás teljes tulajdonosi részesedéseit, valamint az azok üzleti tevékenységéhez szükséges szellemi tulajdonjogokat (szabadalmakat, védjegyeket, know-how-t).

 • 2)

  A Megállapodás értelmében a SIG három évig nem jogosult sem közvetlenül, sem közvetve az Üzletág értékesítéskori tevékenységi körébe tarozó tevékenységet folytatni a Bosch írásos engedélye nélkül.

 • 3)

  A Bosch az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2004. május 24-én kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 4)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2004. június 9-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevői

A Bosch-csoport

 • 5)

  A Bosch által közvetlenül és közvetve irányított vállalkozások által alkotott vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Bosch-csoport) a gépjármű-technológiai, ipari-(ezen belül csomagolás-) technológiai, valamint az építés-technológiai termékek egyik világméretekben vezető gyártója.

 • 6)

  Az Bosch-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozások 2003. évi nettó árbevétele, valamint a Bosch-csoport külföldön honos tagjainak 2003. évben a Magyar Köztársaság területén elért nettó árbevétele együttesen meghaladta a 10 milliárd forintot.

 • 7)

  A Bosch-csoport részesedése a csomagolás technológiai termékek magyarországi forgalmából nem éri el a 10 százalékot, és ezen belül is csak az un. töltő- és formázó technológia esetében haladja meg azt (mintegy 25 százalék).

 • 8)

  A Bosch-csoport 2003. év májusában irányítást szerzett a Buderus AG által irányított Buderus-csoport felett. A Buderus-csoportba tartozó Buderus Kft. 2002. évi nettó árbevétele, valamint a Buderus-csoport külföldön honos tagjainak 2002. évben a Magyar Köztársaság területén elért nettó árbevétele együttesen 1,5 milliárd forint volt. (Vj-97/2003.)

Az Üzletág

 • 9)

  Az Üzletágba magyarországi vállalkozás nem tartozik, annak külföldön honos tagjai 2003. évben 37 millió forint nettó árbevételt értek el a Magyar Köztársaság területén.

 • 10)

  Az Üzletág részesedése a csomagolás technológiai termékek magyarországi forgalmából nem éri el az 1 százalékot, és ezen belül sincs olyan technológia, amely esetében részesedésük 10 százalék felett lenne. A töltő- és formázó technológiában az Üzletág nincs jelen a magyar piacon.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 11)

  Az Üzletág Bosch általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 12)

  A kérelem szerinti összefonódás ugyan külföldön honos vállalkozások között jön létre, azonban az irányítást szerző Bosch-csoport és az irányítás alá kerülő Üzletlág is jelen van áruival a magyar piacon, így az összefonódás hatása érvényesülhet a Magyar Köztársaság területén, ezért arra kiterjed a Tpvt. hatálya (Tpvt. 1. §).

 • 13)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § szerint: a Bosch-csoport tagjai és az Üzletág) 2003. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő Üzletág (a jelen összefonódást megelőző két éven belül a Bosch-csoporthoz kerülő Buderus-csoport nettó árbevételével együtt) az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 14)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 15)

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhival elnökének és a Versenytanács elnökének 1/2003. számú közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 16)

  A Bosch-csoport és az Üzletág azonos magyarországi tevékenysége a csomagolás technológiai termékek forgalmazása. Együttes részesedésük azonban Magyarországon - mint érintett földrajzi piacon (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) - kizárólag a töltő- és formázó technológia esetében haladja meg a 20 százalékot, amelyben azonban az Üzletág nincs jelen a magyar piacon. Ezért az összefonódásnak horizontális összefüggésben nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai. Ezen túlmenően az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoport magyarországi tevékenysége semmilyen formában nem kapcsolódik egymáshoz, ezért az összefonódásnak vertikális- és portfolió hatásai sem lehetnek.

 • 17)

  Az összefonódásnak káros konglomerátum hatása sem valószínűsíthető, mert az Üzletág az összefonódást megelőzően is egy jelentős nemzetközi vállalkozás-csoporthoz tartozott.

 • 18)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 19)

  A Versenytanács a 16-17) pontokban, valamint a Közleményben foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 20)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forint előzetesen lerótta.

 • 21)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 22)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. június 24.