Vj-168/2000/20

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Bihari Vilmos vezérigazgató által képviselt PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt (6725 Szeged, Szabadkai út 18.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező megvásárolja a Ceglédhús Húsipari és Kereskedelmi Kft vagyonába tartozó ingatlanokat, eszközöket és berendezéseket.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt (a továbbiakban: PICK) Magyarország egyik legrégibb hagyományokkal rendelkező húsipari vállalkozása, jogelődei már 1869. óta jelen voltak a hazai piacon.
A cég legismertebb márkázott terméke a PICK téliszalámi, amely mellett a húsipari termékek majdnem teljes választékát gyártja. 1999. évben nettó árbevétele 33,9 milliárd Ft volt, mely a legmagasabb a húsipari termelést folytató hazai vállalkozások között. Árbevételének közel 36 %-a export értékesítésből származott.

A PICK többségi tulajdonosa a húsipari tevékenységet folytató HERZ Szalámigyár Rt-nek, a RINGA Húsipari Rt-nek, valamint a Hentes- és Szárazárúgyártó Kft-nek. Ezek mellett irányítása alá tartozik a Szegedi Paprika Rt., a PICK Hizlalda Kft., a PICK Farm Kft. és a PICK Szállítási Kft., melyek a PICK tevékenységéhez kapcsolódó, azt kiegészítő profillal rendelkeznek: fűszerpaprikát és egyéb fűszerjellegű készítményeket gyártanak, sertéshizlalást végeznek, valamint szállítási szolgáltatást nyújtanak.
A PICK csoporthoz tartozó hét vállalkozás 1999. évben együttesen - a csoporton belüli forgalom nélkül számítva - 21,7 milliárd Ft nettó árbevételt ért el.

A PICK csoport termeléséhez felhasznált legfontosabb alapanyag a vágósertés és a vágómarha. Ezek országos felvásárolt mennyiségéből a PICK - csoport részesedését 1999. évben az alábbi táblázat tartalmazza.

%

Árucsoport

PICK csoport

Vágósertés 1

30,5

Vágómarha 2 1

30,3

1 A Vágóállat-és Hústerméktanács adatai alapján számítva.

2 A Magyar Húsiparosok Szövetségének adatai alapján számítva.

A vállalkozás-csoport - más húsipari gyártókhoz hasonlóan - a vágóállatokat nagyobb hányadban a vágóhídi telephelyeik viszonylag közeli földrajzi körzetéből szerzi be, de vásárlásai 40-50 %-ban - főként a szárazáruk előállításához szükséges minőségű alapanyagok tekintetében - az ország szinte teljes területét átfogják.

A PICK csoport a sok szereplős és erős versenyhelyzettel jellemezhető magyarországi hús- és húskészítmények piacain piacvezető szereppel rendelkezik, súlya meghatározó a szárazáruk, s különösen a szalámi termékek esetében.
A húsipari termékek egymást nem, illetve csak korlátozottan helyettesítőnek minősülő főbb árucsoportjainak 1999. évi országos forgalmából 3 való részesedését a táblázat foglalja össze.

%

Árucsoport

PICK csoport

Húsok

13,5

Húskészítmények

23,9

Szárazárúk

54,4

3 A Magyar Húsiparosok Szövetségének adatai alapján számítva.

A Ceglédhús Húsipari és Kereskedelmi Kft (a továbbiakban: Ceglédhús Kft) a Pest Nógrád Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat 1994. évi felszámolását követően alakult, első tulajdonosa a Budapest Bank Rt volt. Többszöri váltás után 1998-tól a Fázis Rt tulajdonába került. Az elmúlt évek során a Kft-nél a sertésvágás megszűnt, húsfeldolgozó tevékenysége jelentősen lecsökkent.
Több üzeme - a műszaki állapot megromlása miatt - lebontásra kerül, a daraboló üzem és a hűtőház is csak felújítás után üzemeltethető tovább. A Kft 1999. évben 2,4 milliárd Ft nettó árbevételt ért el.

II.

A 2000. szeptember 8-án kelt Ingó és Ingatlan Adásvételi Szerződéssel a kérelmező megvásárolta a Ceglédhús Kft tulajdonát képező ingatlanokat, eszközöket és berendezéseket. A PICK a megvásárolt eszközöket az anyavállalat telephelyeként kívánja működtetni, a műszakilag elavult üzemek lebontásra kerülnek. Felújítást követően csak a daraboló üzemet és a hűtőházat fogják üzemeltetni.
Ceglédre kerül áthelyezésre az export daraboló üzem. A szegedi telephelyen felszabaduló kapacitásokon 2-3 % közötti mértékben növelni fogják a belföldi értékesítésű húskészítmény gyártást.
A ceglédi hűtőház üzembe helyezése lehetővé teszi az eddig bérelt hűtőkapacitások egy jelentős részének kiváltását.

A PICK a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény ( a továbbiakban: Tpvt.) előírásai alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte a Ceglédhús Kft ingatlanjainak és eszközeinek megvásárlásával megvalósuló összefonódáshoz.

A kérelemben arra hivatkozott, hogy az összefonódás nem akadályozza más vállalkozások piacra lépését és a piac működését. A ceglédi telephelyen lebontásra kerülő üzemek további működtetésére higiéniai okok miatt nem is volna lehetőség; a daraboló üzem és a hűtőház üzemeltetése pedig sem a felvásárolt alapanyagok, sem a hús- és húskészítmények tekintetében a PICK csoport belföldi piaci részesedését érdemben nem befolyásolja.

III.

A Tpvt. 71.§ (1) bekezdése alapján készített jelentésében a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta. Az indítvány megtételénél figyelemmel volt arra is, hogy az eljárás során megkeresett szakmai és érdekvédelmi szervezetek - Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszeripari Főosztálya, Agrárrendtartási Hivatala, a Vágóállat- és Hús Terméktanács, az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége, valamint a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége - véleménye szerint a kérelmezett összefonódás sem az alapanyagok, sem a feldolgozott termékek tekintetében piaci aggályokat nem vet fel.

IV.

A kérelemhez benyújtott adásvételi szerződés szerint a Ceglédhús Kft ingatlanjait és eszközeit a PICK részére értékesíti, ő maga pedig a hús- és húskészítmények, vagy azokkal versenyben álló áruk gyártását megszünteti. Ez a tranzakció a Versenytanács kialakított gyakorlata szerint - elvi állásfoglalások 23. pont, Versenyfelügyeleti Értesítő 1998. évi 6. szám - megvalósítja a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés a.) pontjában foglalt: "a vállalkozás része a vállalkozástól független másik vállalkozás részévé válik" tényállást, tehát összefonódásnak minősül.

A Tpvt. 24.§ (1) bekezdésében foglaltak értelmében a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, mert

  • -

    a 26.§ szerinti közvetlen résztvevőknek (a PICK Rt. és a Ceglédhús Kft), valamint a közvetett résztvevőknek (a PICK csoport többi tagja) 1999. évi együttes, az egymás közötti forgalom nélkül számított nettó árbevétele (54 milliárd Ft) meghaladta a tíz milliárd forintot, és

  • -

    a megvásárolt eszközök felhasználásával a Ceglédhús Kft 1999. évben elért 2,4 milliárd forint nettó árbevétele több volt, mint a törvényben előírt ötszáz millió Ft-os küszöbérték.

V.

A Tpvt. 30.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon.

A kérelem szerinti összefonódás az érintett vágóállat felvásárlás és a feldolgozott hús- és húskészítmények piacain kis mértékű koncentráció növekedést eredményez azáltal, hogy a Ceglédhús Kft telephelyére Szegedről áthelyezésre kerülő húsdaraboló üzem helyén a PICK-nek lehetősége lesz a húskészítmények gyártásának bővítésére. Ez az alapanyag és húskészítmények érintett piacain a PICK csoport 2-3 % közötti belföldi piaci részesedés növekedését eredményezi, amely azonban sem vevői, sem eladói pozíciójában erőfölényes helyzet kialakulásának aggályát nem veti fel.
A ceglédi hűtőtároló megvásárlásával a vállalkozás-csoport az eddigi bérelt hűtőkapacitások egy részét váltja ki, ez azonban piaci részesedését nem befolyásolja.

Mindezek alapján a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy az összefonódás nem hoz létre és nem erősít meg gazdasági erőfölényt, illetve nem akadálya a hatékony verseny fennmaradásának, ezért - a vizsgálati indítvánnyal egyezően - a Tpvt. 30. § (2) bekezdésére tekintettel - azt engedélyezte.

VI.

Az ügyfelek kérelmére tekintettel a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdésében előírt eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.
A határozat felülvizsgálatáról a Tpvt. 83.§ (1) és (2) bekezdései rendelkeznek.

Budapest, 2000. december 7.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi