Vj-136/2000/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd által képviselt MOL Rt. Budapest és ROTARY Rt. Nagykanizsa kérelmezőknek versenykorlátozó megállapodás mentesítése iránt benyújtott kérelmében - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti

m e r t

a kérelmezők kérelmüket visszavonták.

Indoklás

Felhívja a Gazdasági Versenyhivatal Költségvetési Irodáját, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571 számú eljárási díjbevételi számla terhére utaljon át 15 napon a MOL Rt-nek a Budapest Banknál vezetett 10102103-10442504-00000008 számlája javára 50.000.- (azaz Ötvenezer) Ft eljárási költséget.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Budapest, 2000. október 5.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Ágoston Marika