Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-137/1999/29

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Orvosi Kamara kötelezett ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma miatt folyamatban volt versenyfelügyeleti eljárást követően indult végrehajtási eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács elrendeli a VJ.137/1999/18. sorszámú határozat végrehajtását. A végrehajtás elrendelésével egyidejűleg a kötelezettel szemben napi 5000,- azaz ötezer Ft végrehajtási bírságot szab ki.

A határozat teljesítésének újabb határidejét 2005. december 1. napjában jelöli meg, melynek elmulasztása esetén a bírság napi összege 20.000, azaz húszezer Ft-ra emelkedik.

A kötelezett a végrehajtást elrendelő határozat közlésétől a meghatározott cselekmény teljesítésének igazolásáig eltelt időre köteles megfizetni a bírságot a 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlára.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás elrendelése, vagy a bírság kiszabása sérti, az erről való értesülésétől - a kötelezett a határozat kézhezvételétől - számított három nap alatt végrehajtási kifogást terjeszthet elő a Versenytanács elnökénél.

Indoklás

I.

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal 1999. augusztus 27-én Vj-137/1999/1. számú határozatával versenyfelügyeleti eljárást indított a Magyar Orvosi Kamara ellen a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 11.§-ában meghatározott versenykorlátozó megállapodások tilalmába ütköző magatartás vizsgálatár, mivel a Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Magyar Orvosi Kamara 1998. július 1-én hatályba lépett Etikai Kódexének 138-140. pontjai melyek az orvosi díjtételekről rendelkeznek, tiltják az orvosok Magyar Orvosi Kamara Díjtételegyeztető Bizottsága által kidolgozott ajánlott díjtételeitől való eltérését.

  A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Vj-137/1999/18. határozatában megállapította, hogy a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexének az orvosi díjtételekre vonatkozó része, illetve ezen belül a 140. pont "az ajánlott összeg alatti díjért munkát vállalni etikai vétség" szövegezésű első fordulata a gazdasági verseny korlátozásának tilalmába ütközik.
  A Versenytanács az Etikai Kódex 140. pontja első fordulatának alkalmazását haladéktalanul megtiltotta és az eljárás alá vont Kamara ellen bírságot szabott ki..

  A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Vj-137/1999/18. határozata felülvizsgálata tárgyában lefolytatott eljárás során Kamara keresetét a Fővárosi Bíróság, mint elsőfokú bíróság elutasította 2000. június 7-én a 2.K.30685/200/4. számú ítéletével.

  A Legfelsőbb Bíróság 2002. október 16-án a Kf.II.40.072/200/5. számú ítéletében a Fővárosi Bíróság 2.K.30685/200/4. számú ítéletét részben és akként változtatta meg, hogy a Magyar Orvosi Kamarát terhelő bírság összegét 200.000 forintra leszállította.

 • 2.

  A Gazdasági Versenyhivatal - egy 2005. március 22-én érkezett bejelentése alapján - észlelte, hogy a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe továbbra is tartalmazza a jogerősen megtiltott 140. pontjának első fordulatát, miszerint "az ajánlott összeg alatti díjért munkát vállalni etikai vétség", így az ügyben Vj-137/1999/21. számú határozatával a Tpvt. 76 § (1) bekezdés b) pontja szerinti utóvizsgálatot indított.

 • 3.

  Az utóvizsgálat kapcsán beszerzett bizonyítékok alapján megállapítható, hogy a Magyar Orvosi Kamara Internetes honlapján elérhető, a jelenleg is hatályosként közzétett Etikai Kódex IV. Fejezete, mely továbbra is tartalmazza az orvosi díjtételekre vonatkozó rendelkezéseket.

  A Gazdasági Versenyhivatal Vj-137/1999/22-es határozatában tájékoztatás adására kötelezte a Magyar Orvosi Kamarát arról, hogy milyen indokok alapján tartalmazza az Etikai Kódex a korábban jogsértőnek minősített rendelkezést (140. pont), illetve tájékoztatta-e regionális kamaráit arról, hogy a Vj-137/1999/18. számú Versenytanácsi határozat 2002. október 16-án jogerőre emelkedett, és folytattak-e a regionális kamaráik etikai bizottságai etikai eljárást indítottak tagjaikkal szemben a határozat jogerőre emelkedése óta.

  A Magyar Orvosi Kamara a határozatban megjelölt határidőig (2005. május 30.), valamint a rendbírság kiszabásának lehetőségéről szóló Vj-137/1999/25. számú figyelmeztetésben meghatározott határidőig (2005. június 7.) nem tett eleget tájékoztatási kötelezettségének. Végül 2005. június 9-én érkező válaszukban (Vj-137/1999/26.) a Magyar Orvosi Kamara arról tájékoztatta a Gazdasági Versenyhivatalt, hogy az Etikai Kódex módosítása jelenleg folyamatban van, melyet a 2005. november végére összehívott Országos Küldöttgyűlés fog elfogadni, hatályon kívül helyezve egyúttal a korábbi Etikai Kódexet, ezen kívül a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottságának Elnöke pedig valamennyi regionális kamara I. fokú etikai bizottságának figyelmét felhívta arra, hogy a kifogásolt rendelkezés alapján nem folytathatnak etikai eljárásokat.

  Fentiek alapján az utóvizsgálat megállapította, hogy a Magyar Orvosi Kamara nem tett eleget a Vj-137/1999/18. számú Versenytanácsi határozatnak, mely a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe 140. pontjának "az ajánlott összeg alatti díjért munkát vállalni etikai vétség" szövegű első fordulatát a Tpvt. értelmében a gazdasági verseny korlátozásának tilalmába ütközőnek ítélte, s alkalmazását haladéktalanul megtiltotta.

  Indítványozta, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Tpvt. 76.§ (3) bekezdés b) pontja alapján, önkéntes teljesítés hiányában rendelje el a Vj-137/1999/18. számú Versenytanácsi határozat végrehajtását.

 • 4.

  Megjegyezte az utóvizsgálati jelentés, hogy a Budapesti Orvosi Kamara I. számú Etikai Bizottsága 2004. során két alkalommal folytatott etikai eljárást egészségügyi vállalkozások orvosigazgatói ellen az Etikai Kódex díjjal kapcsolatos 138. pontjának megsértése, illetve egy alkalommal a 138. és 139. pontok megsértése miatt. Az eljárásokat az I. számú Etikai Bizottság megszüntette, mivel a panaszos visszavonta panaszait.
  A Budapesti Kamara III. számú Etikai Bizottsága 2005. során egy esetben indított eljárást egy egészségügyi vállalkozás orvosigazgatója ellen az Etikai Kódex 138. és 139. pontjainak megsértése tárgyában.
  Ezen túl, az utóvizsgálat információi szerint a Magyar Orvosi Kamara regionális kamaráinak etikai bizottságai továbbra is folytattak etikai eljárásokat egyes egészségügyi vállalkozások alkalmazott orvosai ellen a társaságok hirdetéseiben megjelenő, vagy egyéb módon közzétett, a kamara ajánlásaitól eltérő díjtételek kapcsán, az Etikai Kódex 138-139. pontjainak megsértése miatt.


  Fenti etikai eljárások során az egyes etikai bizottságok nem a Gazdasági Versenyhivatal által jogsértőnek ítélt 140. pont alapján, hanem az orvosok közötti árversennyel kapcsolatos 138. pont, valamint a 140. ponthoz hasonló tartalmú, az ajánlott díjtételektől való indokolatlan eltérést tiltó 139. pont alapján jártak el. Mindazonáltal, az észlelés szerint, a regionális kamara etikai bizottságinak gyakorlata szerint továbbra is tiltott, hogy az orvosok szolgáltatási díjtételei eltérjenek a Díjtételegyeztető Bizottság által kidolgozott ajánlásoktól.

II.

Az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 89. § - a szerint a VJ.137/1999/18. számú határozat jogerősnek és végrehajthatónak minősül.

A Tpvt. 90. § (2) bekezdése rendelkezik a meghatározott cselekmények végrehajtásáról. Fenti jogszabályhely értelmében az esetben, ha a végrehajtást a Versenytanács elrendeli, egyúttal napi bírságot szab ki a kötelezettel szemben.
Fentiekre tekintettel a Versenytanács a végrehajtható határozat végrehajtásának elrendelésével egyidejűleg bírságot szabott ki azzal, hogy a Tpvt. 90. § (2) bekezdésében írt további rendelkezés értelmében - figyelembe véve a kötelezett által jelzett küldöttközgyűlés időpontját - az önkéntes teljesítésre újabb határidőt szabott meg, a bírság összegének felemelése mellett, melyet a kötelezettnek az esetben kell megfizetnie, amennyiben 2005. december 1. napjáig nem igazolja a teljesítést.

A jelenleg fizetendő bírság összegét arra tekintettel határozta meg, hogy a kötelezett több éve nem hajtotta végre önkéntesen a jogerős határozatot - vagyis nem módosította az Etikai Kódex versenyt korlátozására alkalmas, árral kapcsolatos és a Tpvt.- be ütközően tiltott illetve egyben semmisnek minősülő rendelkezését, ugyanakkor elfogadta a módosításra kötelezettséget vállaló kötelezetti nyilatkozatot, továbbá figyelemmel volt az 1994. évi XXVIII. törvény 9. § (1) bekezdésében írtakra is, miszerint a küldöttközgyűlésnek lesz módja az Etikai Kódex megváltoztatására.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy azok a megállapodások, melyek a Tpvt. 11. §-ába ütköznek, a törvény erejénél fogva semmisnek minősülnek, vagyis azokra jogok nem alapíthatók, illetve nem szolgálhatnak kötelezettségek alapjául, azok hatályos rendelkezésként nem tüntethetők fel sem azok alkalmazói, sem kötelezettjei előtt. Megjegyzi továbbá, hogy célszerű megfontolás tárgyává tenni a határozat 4. pontjában írt rendelkezések felülvizsgálatát is.

Budapest, 2005. július 12.