Vj-195/1999/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd (Martonyi és Kajtár, Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, 1062 Budapest, Andrássy u. 102.) által képviselt Hajdútej Tejipari Részvénytársaság kérelmezőnek összefonódás engedélyezése tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező a részvények megvásárlásával irányítást szerezzen a WÉS Tejipari és Kereskedelmi Rt. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A Hajdútej Tejipari Rt. (a továbbiakban: Hajdútej Rt.) tehéntej felvásárlással, valamint a késztej- és tejtermékek hazai és export értékesítésével foglalkozik. 1998. évben 21,7 milliárd Ft szűkített nettó árbevételt realizált.
A Hajdútej Rt. 96 %-ban a holland Nutricia International BV tulajdona, mely társaságot a szintén holland Royal Numico NV irányít. E vállalkozások Magyarországon árbevételt 1998-ban nem értek el.
A Hajdútej Rt. kizárólagos tulajdonában áll a Lakto 2000 Kereskedelmi és Pénzügyi Tanácsadó Kft., melyen keresztül az Rt. közvetetten irányítja a tejfelvásárlással és feldolgozással foglalkozó Szabolcstej Tejipari Rt-t. E társaságok 1998. évi szűkített nettó árbevétele 8,5 milliárd Ft volt.

A Nutricia International BV a tulajdonosa a reklám- és marketing szolgáltatásokat végző Nutricia Tejtermékek és Ital Kft-nek, melynek 100 %-os tulajdonában áll a tejfelvásárlással és tejtermékek előállításával foglalkozó Zalka Tej Rt., 1998. évi szűkített nettó árbevétele 1,7 milliárd Ft volt.

A Nutricia International BV irányítása alá tartozik a bébiételek előállításával és forgalmazásával foglalkozó Nutricia Milupa Hungary Kft., valamint a Numil Kft., mely 1999. szeptembere óta az Egis Nutricia Kft. jogutódja. E társaságok 1998. évben együttesen 4,3 milliárd Ft szűkített nettó árbevételt értek el.

A WÉS Tejipari és Kereskedelmi Rt. (a továbbiakban: WÉS Rt.) 1995. évben alakult, tejfelvásárlással és tejtermék előállítással, értékesítéssel foglalkozik. 1998. évben 1,9 milliárd Ft szűkített nettó árbevételt ért el. Az Rt. tulajdonosa 49-49 %-ban a Nutricia Tejtermék és Italkereskedelmi Kft. és a HP Vállalkozásszervező és Tanácsadó Kft., valamint 2 %-os részesedéssel egy magánszemély.

II.

A kérelmező Hajdútej Rt. 1999. november 25-én részvény adásvételi szerződéssel megvásárolta a három tulajdonostól a WÉS Rt. részvényeinek 100 %-át.
A szerződés 7. pontja szerint annak érvényességi feltétele a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

A kérelmező a tisztességtelen és versenykorlátozó piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban. Tpvt.) 28. § (1) bekezdése alapján a WÉS Rt. feletti irányítás megszerzéséhez a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

A Hajdútej Rt. kérelmében arra hivatkozott, hogy az összefonódás eredményeként sem a tejfelvásárlás, sem a tejtermékek érintett piacán nem jön létre erőfölényes helyzet. Az irányításszerzés a verseny fennmaradására, fejlődésére, illetve a fogyasztókra nézve hátrányos következményekkel nem jár; sőt, az összefonódás a fogyasztói árak, a költségek csökkentése, a termékek minősége, a termelés hatékonysága, az exportlehetőségek bővülése, valamint a marketing tevékenységben számos előnyt biztosít.

III.

Az összefonódásban érintett vállalkozások részesedését a magyarországi tejfelvásárlásból és a fontosabb tejtermékek értékesítéséből a táblázat foglalja össze.

Megnevezés

Nutricia csoport tejipari vállalkozásai 1

WÉS Rt.

YOGO Kft. 2

Együtt (%-ban)>

Tejfelvásárlás

15,4

1,6

1,3

18,3

Friss tej

13,7

1,6

2,2

17,5

UHT tej

22,1

4,0

-

26,1

Tejföl

19,2

1,5

1,4

22,1

Sajt

6,0

1,5

-

7,5

Túró (krém túró, Túró Rudi)

24,2

-

0,3

24,5

1/ Hajdútej Rt., Szabolcstej Rt., Zalka Tej Rt.
2/ E Kft-ben a Hajdútej Rt. közel 50 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, a többi tulajdonos
nem szakmai befektető, ezért a piaci részesedés számításánál figyelembevételre került.

IV.

A Tpvt. 71. §-a alapján készített jelentésben a vizsgáló az összefonódás iránti engedély megadását indítványozta.

V.

A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában foglalt előírások szerint a kérelem szerinti részvényvásárlás vállalkozások összefonódásának minősül.

A Tpvt 24. § (1) bekezdése szerint az összefonódáshoz az esetben kell a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kérni, ha a 26. § szerint figyelembe veendő érintett vállalkozások - a közvetlen és közvetett résztvevők - előző üzleti évben elért együttes, az egymás közötti forgalom nélkül számított nettó árbevétele a 10 milliárd Ft-ot meghaladja és az irányítás alá kerülő vállalkozásé pedig 500 millió Ft feletti.

Tekintettel arra, hogy az összefonódással érintett vállalkozások 1998. évi együttes szűkített nettó árbevétele - 38 milliárd Ft - meghaladta a 10 milliárd Ft-ot, az irányítás alá kerülő WÉS Rt-é - 1,9 milliárd Ft - magasabb, mint 500 millió Ft, ezért a kérelem szerinti összefonódás engedélykötelesnek minősül.

VI.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy annak egy jelentős részén.

A kérelem szerinti irányításszerzéssel érintett piacoknak - az összefonódásban résztvevők tevékenysége alapján - a nyerstejfelvásárlás és a kész tej- és tejtermékek piacai tekintendők.

A tejfelvásárlás érintett piacán az összefonódásban résztvevők helyzetét a Versenytanács - egy a közelmúltban megvalósult és ugyanezen vállalati kört érintő irányításszerzés kapcsán, a Vj-32/1999. számú határozatában - részletesen megvizsgálta. Arra a következtetésre jutott, hogy a Tpvt. 14. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt kritériumok alapján a lehetséges piaci kapcsolatok szerint meghatározott földrajzi területen - az ország Dunától keletre fekvő területein és Budapesten - az összefonódás résztvevői a tejfelvásárlásból mintegy 30-35 %-kal részesednek. Ez a mérték - tekintetbe véve azt is, hogy a tejfeldolgozó vállalkozások többségénél jelentős kapacitástartalékok vannak - nem jelent gazdasági erőfölényes helyzetet a vizsgált földrajzi területen.
E megállapítást a Versenytanács - miután a piaci helyzetben azóta változás nem történt - a jelen eljárás tárgyát képező irányításszerzés tekintetében is fenntartja.

A kész tejtermékek érintett földrajzi piaca Magyarország egész területe, mivel a jelentősebb tejfeldolgozóipari vállalkozások árui a nagy- és kiskereskedelmi hálózatokon keresztül az ország területén mindenütt megvásárolhatóak.
A kész tej- és tejtermékek piacain a WÉS Rt. feletti irányításszerzéssel kis mértékben növekszik a koncentráció, amely a Nutricia csoport eddig is fennálló piacvezetői pozícióját némileg erősíti, de erőfölényes piaci helyzet kialakulásához nem vezet.
Az érintett tejtermékek piacán - az 1980-as évek vége óta tapasztalható fogyasztáscsökkenés miatt - éles versenyhelyzet van a rendkívül nagyszámú tejfeldolgozóipari vállalkozás között. A gazdaságos működés és a versenyképességet biztosító méretek kialakítása, a választék bővítése és a minőségi színvonal emelése érdekében történt koncentrációs folyamat eredményeként a belföldi értékesítés közel 67 %-át az öt legnagyobb tejipari vállalkozáscsoport adja. Mellettük jelentős számban működnek kisebb regionális és családi vállalkozások is.
A tejtermékek belföldi értékesítésében összességében nem számottevő az import, azonban néhány termékféleség kínálatában a hazai termékek versenytársaként van jelen a piacon.

Mindezeket együttesen mérlegelve a Versenytanács arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmezett összefonódás sem a tejfelvásárlás, sem a kész tej- és tejtermékek piacain nem hoz létre erőfölényes helyzetet, nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását.

Ez alapján, valamint az összefonódás előnyeit figyelembevéve a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdésének a) pontja szerint úgy döntött, hogy a kérelem szerinti irányításszerzést engedélyezi.

VII.

Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § alkalmazásával tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 2000. február 2.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika