Vj-194/1999/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Máttyus Ádám ügyvéd (1014 Budapest, Szentháromság tér 6.) által képviselt VNU Budapest Lapkiadó Rt. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen az EKH Egyesült Kiadói Holding Kft. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

Az összefonódás résztvevői

 • 1)

  A kérelmező VNU Budapest Lapkiadó Rt. (a továbbiakban: VNU) részvényei 99,5 százalékban a hollandiai VNU N.V. száz százalékos leányvállalatának a VNU Magazines B.V.-nek a tulajdonában vannak, amely az Erasmus Press Kft. üzletrészeinek is száz százalékos tulajdonosa. Ez utóbbi vállalkozásnak közös irányítást biztosító 50 százalékos részesedése van a Hearst Erasmus Press Kft. üzletrészeiben. A VNU N.V. egy másik száz százalékos leányvállalata - a VNU Business International Europe B.V. - tulajdonában van a Figyelő Rt. részvényeinek száz százaléka.

 • 2)

  A VNU N.V. közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló előzőekben említett vállalkozások (a továbbiakban együtt: VNU csoport) 1998. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - 4,1 milliárd forint volt, amelynek túlnyomórésze lapkiadási tevékenységből származott.

 • 3)

  Az EKH Egyesült Kiadói Holding Kft. (a továbbiakban: EKH Kft.) és a részvények vagy üzletrészek többségének tulajdonlása, illetve menedzsment jogok alapján irányítása alatt álló hét további vállalkozás (a továbbiakban: EKH csoport) meghatározó tevékenysége szintén a lapkiadás, illetve az ahhoz szükséges - elsősorban a csoport tagjai részére teljesített szolgáltatások (nyomdai tevékenység, ingatlanhasznosítás, stb.). Az EKH csoport tagjainak 1998. évi együttes nettó árbevétele - az egymás közötti forgalom nélkül - 7,3 milliárd forint volt.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 4)

  Magyarországon 300-350 kiadó mintegy 3000 nyomtatott sajtóterméket (lapot) ad ki. A lappiacon a kisebb-nagyobb hazai kiadók mellett jelen vannak olyan jelentős multinacionális versenytársak is, mint a Bertellsmann, az Axel Springer, a Marquárd vagy a Ringier.

 • 5)

  A lapok által biztosított szolgáltatás igénybevevője (a fogyasztó) részint az olvasó, részint pedig a lapban hirdető vállalkozások és magánszemélyek.

 • 6)

  Az olvasó szempontjából a lapoknak két alapvető - egymással nem helyettesíthető - csoportja különböztethető meg:

  • -

   a főként híreket, politikai, társadalmi, közéleti témákat tartalmazó napilapok , valamint

  • -

   a nagyobb részt szórakoztató és az életmóddal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó (heti, havi) magazinok

 • 7)

  A napilapok között - figyelemmel azok árára, főbb árujellemzőire (a lapban szereplő témákra) - a helyettesíthetőség viszonylag erős.

 • 8)

  A magazinok túlnyomó többsége egy-egy speciális témával (pl. sport) foglalkozik, illetve egy-egy jól körülhatárolható társadalmi csoport (pl. gyermekek) igényeinek kielégítését célozza meg, és áruk is meglehetősen széles határok között szóródik. Ezért a magazinok között a helyettesítés - az azonos tematikájú lapok kivételével - igen korlátozott. Ugyanakkor e körben jelentős az úgynevezett kínálati helyettesíthetőség azáltal, hogy a nagyobb kiadók rövid időn belül képesek új magazinokat indítani, ami lehetséges versenytárssá teszi őket olyan területen is, ahol ténylegesen nincsenek jelen.

 • 9)

  Az EKH- és a VNU csoportnak az értékesített példányszámok alapján számított részesedését a főbb laptípusokra nézve a Táblázat mutatja be.

Táblázat

Az EKH- és a VNU csoport 1998. évi részesedése az egyes laptípusokból

- az értékesített példányszámok alapján -

Laptípus

EKH

VNU

Együtt

Szórakoztató és szolgáltató magazinok

Családi- és egészség magazinok

Gasztronómiai magazinok

Rejtvény lapok

Lakberendezési és barkács magazinok

Ifjúsági és gyermek magazinok

Sport magazinok

Műsor újságok

Férfi magazinok

Számítástechnikai magazinok

Üzleti és gazdasági lapok

MAGAZINOK összesen

30,9

17,1

15,8

-

15,4

50,6

14,2

30,6

0,9

51,4

-

20,4

14,6

-

35,5

45,0

33,4

7,7

-

-

-

-

3,4

9,8

45,5

17,1

51,3

45,0

48,8

58,3

14,2

30,6

0,9

51,4

3,4

30,2

Országos napilapok

Megyei napilapok

Vasárnapi lapok

NAPILAPOK összesen

6,4

-

68,5

3,7

-

-

-

-

6,4

-

68,5

3,7

NYOMTATOTT MÉDIA összesen

9,8

3,7

13,5

 • 10)

  Négy olyan laptípus van, amelyben az EKH- és a VNU csoport is rendelkezik kiadvánnyal.

  10.1. A szórakoztató és szolgáltató magazinok között az EKH csoportnak két (közte az önmagában 23 százalékos részesedésű Nők Lapja), a VNU csoportnak pedig három kiadványa van. A legnagyobb versenytárs a Kiskegyed, amelynek részesedése 19,2 százalék.

  10.2. A gasztronómia magazinok közül a VNU csoport kettőt, az EKH csoport pedig egyet ad ki. Ebből a laptípusból további öt, tartalmában teljesen hasonló kiadvány kapható, melyek közül a Kiskegyed Konyhája és a Magyar Konyha a legnagyobb 21, illetve 22,5 százalékos részesedéssel.

  10.3. Lakberendezési és barkács magazinból az EKH- és a VNU csoport egyaránt két kiadványt jelentet meg. További hét hasonló témájú lap kapható, köztük a Lakáskultúra, amelynek részesedése 20,9 százalék.

  10.4. Az ifjúsági és gyermekmagazinokat jelenleg már csak az EKH csoport ad ki, mert a VNU csoport a 7,7 százalékos részesedésű Ifjúsági Magazint eladta az IQ Press kiadónak.

 • 11)

  A hirdetők szempontjából - bár szükségszerűen vannak speciális olvasói réteget megcélzó hirdetések is - az egyes lapok között lényegesen nagyobb a helyettesítési lehetőség, mint az olvasók szempontjából. Emellett a hirdetőknek számos olyan eszköz áll rendelkezésére, amelyek révén árujukat megismertethetik (televízió, hirdetőtábla, stb.).

III.

A kérelem

 • 12)

  Az EKH Kft. üzletrészeinek 76 százalékos tulajdonosa a Setara Stiftung úgy döntött, hogy kétfordulós zártkörű meghívásos versenyeztető eljárás keretében teljes, az EKH Kft-ben meglévő üzletrészét elidegeníti. Miután az EKH Kft. tulajdonában van saját 24 százalékos üzletrésze, így a Setara Stiftung 76 százalékos üzletrészének megvásárlása a teljes üzletrész megszerzését jelenti.

 • 13)

  A Setara Stiftung a kétfordulós pályázat nyertesével, a VNU-val kötötte meg az üzletrész adásvételi szerződést, melyhez - mint vállalkozások összefonódásához - a VNU a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 14)

  A VNU kérelmében hivatkozott arra, hogy az összefonódás nem hoz létre, illetőleg nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a verseny fennmaradását vagy fejlődését.

IV.

Az indítvány

 • 15)

  A Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján készült jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta.

V.

Az engedélyezés

 • 16)

  Az összefonódás résztvevőinek (a VNU- és az EKH csoport tagjainak) 1998. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd forintot, az irányítás alá kerülő EKH csoporté pedig az 500 millió forintot, ezért a kérelem szerinti összefonódás engedélykötelesnek minősül.

 • 17)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 18)

  Az összefonódással érintett piac(ok) azok, amely(ek)en az érintett vállalkozások piaci tevékenységet fejtenek ki. Az összefonódásnak elvileg akkor lehet hatása a gazdasági erőfölényre, illetve általában a gazdasági versenyre, ha az összefonódást megelőzően egymástól független vállalkozások

  • -

   azonos piacon tevékenykednek, és így az összefonódás esetén csökken az egymással versenyben álló vállalkozások száma (növekszik a koncentráció), vagy ha azok;

  • -

   egymással vertikális (vevő-eladó) kapcsolatban állnak (állhatnak).

 • 19)

  A Versenytanács az olvasók szempontjából az összefonódással érintett árupiacnak (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) a 6-8. pontokban foglaltak alapján a 9. pont Táblázata szerinti laptípusokat tekintette. Az áru jellegéből adódóan az érintett földrajzi piac (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) értelemszerűen Magyarország egész területe, így az említett Táblázatban foglalt adatok egyben érintett piaci részesedést is kifejeznek.

 • 20)

  A Táblázat szerint négy olyan laptípus van, amelyben az EKH- és a VNU csoportnak is volt kiadványa 1998. évben. A Versenytanács azonban érdemben csak három piaccal foglalkozott, mert az ifjúsági- és gyermekmagazinok körében a VNU csoport jelenleg már nem ad ki lapot (lásd 11.4. pont), így az összefonódás ezen a piacon nem növeli a koncentrációt.

 • 21)

  A másik három piacon (szórakoztató- és szolgáltató magazinok; gasztronómiai magazinok; lakberendezési és kulturális magazinok) kialakuló 45-50 százalék közötti piaci részesedés általános esetben akadályát képezheti a hatékony verseny fennmaradásának, fejlődésének. Az adott piacokon azonban a Versenytanács ezt nem valószínűsítette, mert

  • -

   egyrészt mindhárom piacon olyan jelentős részesedéssel bíró versenytársi kiadvány(ok) van(nak) jelen, amelyek biztosítják a gazdasági verseny fennmaradását;

  • -

   másrészt a gazdasági versenyt erősíti az, a fenti piaci részesedésekben nem tükröződő körülmény, hogy a magazinok tekintetében jelentős a kínálati helyettesítés.

 • 22)

  A hirdetők szempontjából az összefonódással érintett árupiac nem lehet szűkebb, mint a nyomtatott médiapiac egésze, vagyis a résztvevők együttes piac részesedés legfeljebb 13,5 százalék (lásd: 9. pont Táblázat), ami a Versenytanács álláspontja szerint a gazdasági verseny szempontjából nem aggályos.

 • 23)

  A vertikális kapcsolatok tekintetében az járhat versenyproblémával, hogy az EKH csoport rendelkezik a lapelőállításhoz szükséges nyomdával. Miután azonban a nyomda gyakorlatilag kizárólag az EKH csoport többi vállalkozása részére nyújt szolgáltatást, és még a csoport teljes igényét sem tudja kielégíteni, a Versenytanács álláspontja szerint az összefonódásnak vertikális szempontból sem lehetnek káros versenyhatásai.

 • 24)

  Mindezek alapján a Versenytanács - a Tpvt. 30. § (2) bekezdésére tekintettel - a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozott döntésében a kérelem szerinti összefonódást engedélyezte.

VI.

Eljárási kérdések

 • 25)

  Az ügyfelek (a kérelmező és az irányítás alá kerülő EKH Kft., amelyre a kérelem vonatkozik) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 26)

  A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 27)

  Az ügyfelek jogorvoslati jogát a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2000. március 13.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika