Vj-33/1999/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az AVANTI Rt. (1014 Budapest, Babits köz 4.) eljárás alá vonttal szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt hivatalból indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

I.

A cégjegyzékbe 1998. június 15-én bejegyzett Avanti Rt. eljárás alá vont vállalkozás tevékenységi köre, többek között kiterjed a gépjármű-üzemanyag nagy- és kiskereskedelemre. Az üzemanyagot részben hazai, részben külföldi forrásból szerzi be és saját vagy idegen tulajdonú kutaknál értékesíti, de néhány kút közös tulajdonban működik. Az eljárás alá vont piaci részesedése 1998-ban Magyarország földrajzi területén a benzin és dízelolaj érintett termékből 3 % volt, amelynek 60 %-át saját tulajdonú kútjaiban forgalmazta.

A független benzinkút tulajdonosokkal kezdetben bizományi, utóbb franchise elnevezésű megállapodást köt, amelynek leghosszabb időtartama 30 év. A kút tulajdonosa vállalja, hogy a szerződés fennállta alatt az üzemanyag és kenőanyag teljes választékát, egyéb, az Avanti Rt. által forgalmazott árut kizárólag az eljárás alá vont vállalkozástól, vagy az általa megjelölt harmadik féltől szerzi be. Az eljárás alá vont a kutak egységes arculatának biztosítása érdekében berendezéseket szállít és kötelező előírásokat szerepeltet a megállapodásokban.

II.

A Versenyhivatal annak feltárására indított hivatali vizsgálatot, hogy a szerződéses kapcsolat létrehozása során az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölényével visszaélve szerződéses partnerei - amelyek részben versenytársai - terhére túlzott és indokolatlanul hátrányos feltételeket szabott-e.

A vizsgálati jelentés arra az álláspontra helyezkedett, hogy a szerződések túlzottan hosszú időtartama, valamint más, az eljárás alá vont vállalkozásnak egyoldalú előnyöket biztosító kikötése - mint az egyoldalú felmondás, a szerződésszegés esetére rendelt magas kártérítés - azt bizonyítják, hogy az eljárás alá vont erőfölénye szerződéses partnereivel szemben megállapítható.

Az eljárás alá vont vitatta erőfölényes pozícióját az érintett piacon és tárgyaláson kívül az eljárás megszüntetését kérte.

III.

Szerződéses kapcsolat és a Tpvt. erőfölényes törvényi tényállása között két esetben lehet szoros kapcsolat: ha szerződő felek egyike a szerződés megkötésekor használja ki visszaélésszerűen fennálló gazdasági erőfölényét, vagy pedig a szerződő felek piaci helyzetének a szerződés fennállta alatt bekövetkezett valamely változása juttatja egyiküket erőfölényes pozícióba.

A Versenytanács egyetért a vizsgálati jelentés azon megállapításával, hogy az eljárás tárgyát képező megállapodások megkötésekor a szerződő felek egyike sem rendelkezett gazdasági erőfölénnyel az érintett piacon. A gépkocsi-üzemanyag nagy- és kiskereskedelme piacán az eljárás alá vont és partnerei elenyésző részesedése az erős piaci versenyre is tekintettel ennek megállapítását kizárják. Az eljárás alá vont piaci helyzete az 1996. óta tartó folyamatban érzékelhetően nem változott.

A Versenytanács ezért megállapítja, hogy az eljárás alá vont sem a szerződések megkötésekor, sem az azóta eltelt időben az üzemanyag kereskedelem piacán gazdasági erőfölénnyel nem rendelkezett. A versenyviszonyok között aláírt megállapodás kikötései az erőfölény létét önmagukban nem alapozzák meg, míg a megállapodásnak a Tpvt. IV. fejezete tilalmába való ütközése vizsgálatát a Tpvt. 13. § rendelkezése kizárja.

A Versenytanács ezért az eljárást megszüntette.

Budapest, 1999. június 16.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária
Ágoston Marika