Vj-30/1999/14

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Tóth Judit meghatalmazott alkalmazott által képviselt SAJTÓ-COOP Kiadói és Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság (1054 Budapest, Szabadság tér 14. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma miatt indított eljárás során -tárgyaláson kívül -meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács a fél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
az 1992-ben alakult eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft.) többek között időszaki kiadványok kiadására jogosult. Ennek keretében adta ki az ÁFÉSZ Magazin nevű kéthetente, 5000 példányban megjelenő, s ellenérték fejében beszerezhető újságot. A lap tartalma annyiban egyedi jellegű, hogy a Kft. tulajdonosai az Általános Fogyasztási Szövetkezetek, amelyek tagjaiknak szánták az újságot, s így az ő érdeklődésükre számot tartó cikkek, riportok kaptak helyet benne.
A lapban rendelkezésre álló hirdetési felületen elsősorban a beszállítók reklámozták termékeiket, amelyek jellemzően mindennapos közszükségleti cikkek. A hirdető-beszállítók között található a Délhús Rt., a Philip Morris, a L`oreal, a Coca-Cola, a Fundy, a Tetra Pak, stb.
A Kft. a hirdetéseket egyrészt munkaviszonyban foglalkoztatott hirdetésszervezőkkel, másrészt két médiaügynökséggel (Sors Bona Press és Dávid Press Betéti Társaság) 1995-ben kötött határozatlan időre szóló médiaügynökségi megállapodás útján biztosította. Ez utóbbi szerződésekben a felek megállapodtak, hogy az ügynökségek jutalék ellenében gondoskodnak az ÁFÉSZ Magazin hirdetési felületének értékesítéséről úgy, hogy a hirdetés ellenértékét átutalással határidőn belül kiegyenlítik, levonva a számla összegéből az ügynökségi jutalékot.

1998. június 30-al a Kft. tulajdonosi szerkezete módosult, mert résztulajdonossá vált az ÁFÉSZ érdekeltségű Coop Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság is. Ezzel egyidejűleg az ÁFÉSZ Magazint felváltotta a hasonló arculatú, de havonta 30.000 példányban megjelenő ingyenes Coop Újság. Az üzletpolitikai változások a hirdetésszervezést nem érintették, mígnem 1998. őszén a Kft. és a médiaügynökségek között vita keletkezett az ügynökséget terhelő fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése miatt, amelynek során a Kft. a médiaügynökségekkel kötött szerződését 1998. október 5-én azonnali hatállyal felmondta.

A felmondást követően a hirdetésszervezés rendszere átalakult, mert azóta a hirdetésszervezést a Coop Hungary Részvénytársaság végzi a Kft. részére ingyenesen.

A Gazdasági Versenyhivatal figyelemmel a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére, a Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint azért indított eljárást a Kft. ellen, mert gazdasági erőfölénye esetén akár gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek is minősülhet a felmondások közlése, ha annak hátterében rendeltetésellenes joggyakorlás húzódik meg.

A lefolytatott vizsgálat kétoldalú megközelítéssel sem tudta azonban a Kft. gazdasági erőfölényes helyzetét (Tpvt. 22. §) megállapítani, amelynek következtében okafogyottá vált bármiféle gazdasági erőfölénnyel való visszaélésszerű magatartásának vizsgálata, mert a törvény önmagában az erőfölényes helyzetet nem tiltja, csak az azzal való visszaélést.
A lefolytatott vizsgálat egyrészt nyilvánvalóvá tette, hogy az érintett piacon (Tpvt. 14. §), vagyis a médiaügynökségek által a hirdetésértékesítés országos végezhetősége a felmondások ellenére számottevően kedvezőtlenebbé nem vált (Tpvt. 22. § (1) bekezdés b) pont). Ugyanis a médiaügynökségek máshozfodulási lehetősége korlátlan, hiszen számtalan kiadó jelentet meg sajtóterméket, s bevételük meghatározó része a hirdetési felület értékesítéséből származik, s ezért érdekük a minél nagyobb felület reklámokkal való megtöltése, amelyhez közvetítőként a kiadók ügynökségeket is igénybe vesznek.

Más oldalról megközelítve az erőfölény kérdését a vizsgálat azt is értékelte, hogy a Coop Újság hirdetési felülete olyan áru-e, amelynek helyettesítő termékét nem, vagy csak a szakma és az adott áru szempontjából a szokásosnál számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel lehet értékesíteni (Tpvt. 22. § (1) bekezdés a) pont). Tette ezt azért, mert a fentiek szerint az ÁFÉSZ Magazin-Coop Újság egyedi vonásokkal is rendelkező sajtótermék, amelynek tartalmát az ÁFÉSZ-ek közérdeklődésre számottartó témái szabják meg amellett, hogy a beszállítók termékreklámjaikkal ezúton is igyekeznek az olvasó ÁFÉSZ tag megrendelő kedvét felkelteni. A hirdetők számára azonban nem ez az egyetlen lehetséges hirdetési lehetőség termékeik megismertetésére, hiszen közismerten bármely hirdető saját maga, vagy ügynökségek által hirdetését korlátlanul az egész országban és számtalan sajtótermékben elhelyezheti, s e hirdetések az ÁFÉSZ tagokhoz is széleskörűen eljutnak. A hirdetők nincsenek elzárva egyébként a Coop Újságban hirdetéseik közzétételétől, csak éppen az ügynökségek közvetítő szerepe kiesik, s így a Kft. erőfölényes helyzete a hirdetési felületek piacán sem állapítható meg.

Ezért a Versenytanács az eljárást megszüntette a vizsgálói indítvánnyal azonosan a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján.
A Versenytanács határozatát tárgyalás mellőzésével hozta meg (Tpvt. 74. § (1) bekezdés).

A Kft. számára a Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 1999. május 18.

dr. Kállai Mária sk. előadó
Vérné dr. Labát Éva sk.
dr. Bodócsi András sk.
Ágoston Marika