Vj-119/1997/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Vámosi Lukács által képviseltPICK Szeged Rt(6725 Szeged, Szabadkai út 18.) kérelmezőnek irányítás megszerzés iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a PICK Szeged Rt többségi részvénycsomag megvásárlásával irányítást szerezzen a RINGA Húsipari Rt felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

Az összefonódással érintett vállalkozások

1.) A PICK Szalámigyár Rt (a továbbiakban: PICK) 1992. július 1-jével alakult, jogelődjei azonban már 1969. óta jelen voltak a magyarországi piacon. A PICK legismertebb és márkázott terméke a PICK téliszalámi, amely mellett azonban a húsipari termékek gyakorlatilag teljes választékát gyártja. 1996. évi nettó árbevétele 27,1 milliárd forint volt. Téliszalámi termelésének 52,6, egyéb termelésének 38,2 százalékát exportálta.

2.) A PICK hat további vállalkozás felett rendelkezik többségi tulajdoni részesedésen alapuló irányítási joggal. A PICK vállalkozáscsoport e vállalkozásai közül a HERZ Szalámigyár Rt, valamint a Hentes és Szárazárugyártó Kft húsipari tevékenységet, mig a további négy vállalkozás (Szegedi ÉLIKER Rt, PICK Szállítási Kft, PICK Hizlalda Kft, PICK Farm Kft) a PICK főprofiljához tartozó kiegészítő tevékenységeket folytatnak: sertéshizlalás, szállítás, kereskedelem. A hat vállalkozás 1996. évi együttes nettó árbevétele - a vállalat csoporton belüli forgalom kitűzésével - 4,2 milliárd forint volt.

3.) A RINGA Húsipari Rt (a továbbiakban: RINGA) 1993. október 15-vel, átalakulással jött létre a Győr-Sopron megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat általános jogutódaként. Tevékenységi köre sertés és marha termeltetésre, vágásra és húskészítmények gyártására terjed ki. 1996. évi nettó árbevétele 13,6 milliárd forint volt. Előállított termékeinek 35,4 százaléka exportra kerül.

II.

Az összefonódással érintett vállalkozások piaci helyzete

Értékesítési piac

4.) A magyar piacon húsipari termelést folytató vállalkozások száma több százra tehető, amelyek közül azonban 20-25 nagy és közepes vállalkozás adja az árbevétel több, mint 50 százalékát. A PICK csoport árbevételét tekintve a legnagyobb részesedéssel (9,7 százalék) rendelkezik, és a termelés mennyisége (7 százalék) alapján is a legnagyobbak közé tartozik. A RINGA - árbevétel alapján 4,2, a termelés mennyiségét tekintve 6,7 százalékos részesedésével - szintén jelentős piaci szereplőnek minősül.

5.) A húsipari termelés egymást nem - vagy csak korlátozottan helyettesíteni képes áru csoportjainak országos forgalmából a PICK és a RINGA az l. táblázat szerint részesedik.

1. táblázat

Az összefonódással érintett vállalkozások részesedése a főbb húsipari árucsoportok országos forgalmából (%)

Árucsoport

PICK-csoport

RINGA

Együtt

Sertéshúsok

3,6

3,9

7,5

Marhahúsok

6,7

14,2

20,9

Húskészítmények

6,3

5,8

12,1

Szárazáruk

52,8

0,4

53,2

Sonka-félék

-

34,4

34,4

Húskonzervek

-

32,2

32,2

Összesen:

7,0

6,7

13,7

appearance="unformatted" indent_type="follow" indent_level="0" _appearance_list_format="list" _alignment_list_format="list" _indent_type_list_format="list" _alignment_parattr="alignment" alignment="justify" _indent_level_list_format="list">
6.) A PICK és a RINGA által előállított áruk az ország egész területén kereskedelmi forgalomba kerülnek, és ugyanez a helyzet 20-25 nagy és közepes vállalkozás többsége tekintetében, mig az emlitett további többszáz vállalkozás jellemzően helyi igényeket elégit ki.

Alapanyag piac

7.) A PICK és a RINGA termeléséhez szükséges legfontosabb alapanyag a vágósertés és a vágómarha. Ezek országos mennyiségéből a két vállalkozás - mint vevő - a 2. táblázat szerinti mértékben részesedik.

2. táblázat

Az összefonódással érintett vállalkozások részesedése az országos vágósertés és vágómarha vásárlásból (%)

Árucsoport

PICK-csoport

RINGA

Együtt

Vágósertés

10,2

7,5

17,7

Vágómarha

9,6

10,8

20,4

appearance="unformatted" indent_type="follow" indent_level="0" _appearance_list_format="list" _alignment_list_format="list" _indent_type_list_format="list" _alignment_parattr="alignment" alignment="justify" _indent_level_list_format="list">
8.) A PICK és a RINGA, de más húsipari vállalkozások is elsősorban telephelyeik viszonylag szűk földrajzi környezetéből szerzik be a vágósertést és a vágómarhát.

III.

Az irányítás szerzés

9.) A RINGA állami tulajdonú részvényeinek értékesítésére az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt (a továbbiakban: ÁPV Rt) pályázatot irt .

10.) A PICK, valamint 31 további - mezőgazdasági termelést folytató - vállalkozás 1997. augusztus 19-én kötött Konzorciumi Szerződéssel létrehozta a Győri Húsipari Konzorciumot, az ÁPV Rt által kiirt pályázatra vonatkozó ajánlat elkészítésére, benyújtására. A szerződés rögzítette, hogy a pályázat elnyerése esetén a RINGA részvények megszerzésének tulajdoni aránya megegyezik a konzorciumban fennálló érdekeltséggel, amely a PICK estében 70,5 százalék.

11.) Az ÁPV Rt Igazgatósága 689/1997.(1997.09.17.) sz. határozatával a Győri Húsipari Konzorciumnak a RINGA 85 %-ot kitevő részvénycsomagjának megvásárlására tett ajánlatát érvényesnek fogadta el, és nyertes pályázatnak nyilvánította. Az ennek alapján az ÁPV Rt. és a Győri Húsipari Konzorcium között létrejött Adásvételi Szerződés azt is rögzítette, hogy akkor lép hatályba amikor az abban rögzített ügylet megkötéséhez a Gazdasági Versenyhivatal engedélyt ad.

12.) Az előzőeknek megfelelően a PICK 1997. szeptember 29-én benyújtott kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24.§ (1) bekezdése alapján engedélyt kért a RINGA többségi részvénycsomagjának megvásárlásával megvalósuló összefonódáshoz. Kérelmében
- egyrészt hivatkozott arra, hogy a húskészítmények piacán fennálló, sőt erősödő verseny közepette az összefonódás nem hozza gazdasági erőfölényes helyzetbe az összefonódás résztvevőit;
- másrészt az összefonódás lehetőséget teremt a két vállalkozás között az alapanyag-beszerzés, a termelés, továbbá a kül- és belpiaci értékesítés optimalizálására, minek révén olyan hatékonysági előnyök jelentkeznek, amelyek végső soron alacsonyabb árakat és nagyobb termékválasztékot eredményeznek.

IV.

A vizsgálat és indítvány

13.) A Tpvt. 71.§ alapján készített jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta, figyelemmel arra is, hogy a megkeresett Magyar Húsiparosok Szövetsége, Vágóállat és Hús Terméktanács, valamint Élelmiszereldolgozók Országos Szövetsége egyaránt támogatták a kérelem szerinti összefonódást.

V.

Az engedélykérési kötelezettség

14.) A részvényvásárláshoz akkor kell a Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt kérni, ha az
- a Tpvt. 23.§-ában foglaltak szerint összefonódásnak minősül; továbbá
- az érintett vállalkozások előző évi árbevétele meghaladja a Tpvt. 24.§-ában emlitett küszöbértékeket.

15.) A Tpvt. 23. § (1) bekezdésének b.) pontja értelmében vállalkozások összefonódása jön létre, egyebek mellett akkor is, ha egy vállalkozás irányítást szerez - például a részvények több, mint 50 százalékának megszerzésével - egy további vállalkozás felett.

Az ÁPV Rt és a Győri Húsipari Konzorcium között létrejött Adásvételi Szerződés, továbbá a Konzorciumi Szerződés alapján a PICK a RINGA részvényeinek 85 %x70,5 %=59,9 %-át szerzi meg, amely az előzőek alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

16.) Az összefonódás Tpvt. 26. §-a szerinti közvetlen résztvevőnek (az irányítás megszerző PICK és a RINGA, amely felett irányítást szerez), valamint közvetett résztvevőinek (a PICK vállalatcsoport további tagjai) együttes 1996. évi nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd forintot, továbbá az irányítás alá kerülő RINGA árbevétele az 500 millió forintot, ezért az összefonódás a Tpvt. 24.§ (1) - (2) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

VI.

Az engedélyezés

17.) A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az irányítás szerzéssel érintett piacon (Tpvt. 14.§) vagy annak jelentős részén.

18.) A RINGA és a PICK (vállalatcsoport) egyaránt húsipari termékek gyártásával foglalkozik, és egyaránt az ország egész területén jelen van áruival. Ilymódon a két vállalkozásnak az 1. táblázat szerinti egymást ésszerűen nem helyettesítő árucsoportok országos forgalmából való részesedései egyben érintett piaci részesedéseket is jelentenek.

19.) Általános esetben annak szükséges - de nem elégséges - feltétele, hogy az összefonódás gazdasági erőfölényes helyzetet hozzon létre vagy erősítsen meg az, hogy az összefonódással érintett piacokon annak következtében a koncentráció növekedjék. A koncentráció - egyébként változatlan feltételek mellett - akkor növekszik, ha az érintett piacon csökken az egymástól független vállalkozások száma, és ez a feltétele annak is, hogy az összefonódás hatással lehessen a gazdasági versenyre.

20.) Az összefonódás résztvevői által gyártott árucsoportok közül szárazárukat kizárólag a PICK vállalatcsoport, mig a sonka-féléket és húskonzerveket kizárólag a RINGA gyárt. Ezek esetében tehát az összefonódás koncentráció növekedést nem eredményez.

A sertéshúsok és a húskészítmények esetében növekszik ugyan a koncentráció azonban a 7,5 illetve 12,1 százalékos együttes érintett piaci részesedés semmilyen körülmények között sem vezethet gazdasági erőfölény kialakulásához.

A marhahúsoknál az együttes érintett piaci részesedés (20,9 százalék) némileg magasabb. Ennek értékelésénél azonban figyelembe kell venni, hogy a marhahús a hús- és húskészítmény fogyasztáson belül csak szerény súlyt (4-5 százalék) képvisel, továbbá azt, hogy a marhavágás és feldolgozás gyakorlatilag csak nagyüzemi körülmények között oldható meg, ezért az szükségszerűen kevesebb piaci szereplő között oszlik meg.

21.) A húsipari kapacitások - bizonyos korlátok között ugyan, - de - konvertálhatóak az egyes, egymást fogyasztói szempontból ésszerűen helyettesíteni nem képes árucsoportok gyártása között. Ezért, jóllehet a húsipari termékek egésze nem tekinthető egységes árupiacnak, az erőfölényes helyzet kialakulása szempontjából jelentőséggel bírhat az összefonódás résztvevőinek a húsipari termékek teljes forgalmából való részesedése is. Ennek együttes mértéke (7,0 + 6,7 - 13,7 százalék) sem rejti azonban magában a gazdasági erőfölényes helyzet kialakulásának veszélyét.

22.) Abból kiindulva, hogy a PICK és a RINGA vágósertés és vágómarha szükségletét eddig egymástól távol eső földrajzi területről szerezte be - vagyis, mint vevők más földrajzi piacon voltak jelen - az összefonódás koncentráció növekedést nem eredményez. Ha viszont abból indulunk ki, hogy - a viszonylag kis távolságokból adódóan - Magyarország egész területe egységes földrajzi piacnak minősül, akkor a koncentráció ugyan növekszik, az összefonódás résztvevőinek az országos vágósertés és vágómarha vásárlásból való együttes részesedés (17,7 , illetve 20,4 %) azonban nem valószínűsíti a vevői erőfölény kialakulásának lehetőségét.

23.) Mindezek alapján a Versenytanács arra a következtetésre jutott, hogy a kérelem szerinti részvényvásárlás az összefonódással érintett piacon nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, illetve nem akadályozza a gazdasági verseny fennmaradását. Ezesetben pedig a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács az összefonódást engedélyezte.

VII.

Eljárási kérdések

24.) Az ügyfelek (a kérelmező PICK és a RINGA, amelyre a kérelem vonatkozik) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

25.) A Kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdése szerinti eljárási díjat lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

26.) A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) - (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1997. október 15.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Kállai Mária sk.
Szabó Györgyi