Tájékoztató ajánlatkérőknek

Kizárás a közbeszerzési eljárásból

.

Tájékoztatás ajánlatkérőknek

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés n) pontja alapján a közbeszerzési eljárásból ki kell zárni azokat a vállalkozásokat, akik három évnél nem régebben, a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSz. 101. cikkébe ütköző versenykorlátozó magatartást tanúsítottak, és ezért velük szemben a jogsértést a GVH vagy bármely másik tagállami versenyhatóság jogerősen megállapította és bírságot szabott ki. Kizárólag a jogerősen megbírságolt vállalkozások zárhatóak ki a közbeszerzési eljárásból, vagyis az engedékenységi politikában résztvevő vállalkozások és azok a cégek, amelyekkel szemben a versenyhatóság nem szabott ki bírságot, nem érintettek a kizárásban.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásáról, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § l) pontjában foglaltak szerint az ajánlatkérők a Tpvt. 11. §-a és az EUMSz. 101. cikke szerinti jogsértést megállapító határozatokat a GVH honlapján található, versenyfelügyeleti eljárásokat érdemben lezáró döntéseket tartalmazó adatbázisból ellenőrizhetik.

A GVH versenyfelügyeleti eljárásait érdemben lezáró döntéseket tartalmazó adatbázisból az ajánlatkérők az egyes ajánlattevő vállalkozások tekintetében teljes körűen tájékozódhatnak a kizáró ok alapjául szolgáló jogsértés megtörténtéről, az esetlegesen kiszabott versenyfelügyeleti bírságról illetve annak elmaradásáról, valamint a GVH határozata jogerőre emelkedésének időpontjáról. Amennyiben a GVH határozatának bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték, úgy a határozat jogerőre emelkedése tekintetében az ajánlatkérők az ügyszámra történő keresés alapján itt tájékozódhatnak. 

Jogi háttér