Jogi háttér > GVH eljárásrendje > Versenyfelügyeleti eljárás

Versenyfelügyeleti eljárás

Versenyfelügyeleti eljárások

Hivatalból induló versenyfelügyeleti eljárások

A GVH a hatáskörébe tartozó, a versenytörvényben és a közösségi versenyszabályokban tilalmazott piaci magatartások, így a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés és a versenykorlátozó megállapodások, elkövetésének gyanúja esetén hivatalból indít versenyfelügyeleti eljárást.

Az eljárásindításra okot adó magatartást a GVH maga is észlelheti, de panasz vagy bejelentés benyújtásával bárki felhívhatja arra a hivatal figyelmét. A panasz, illetve bejelentés benyújtása nem eredményezi automatikusan versenyfelügyeleti eljárás megindítását. A GVH abban az esetben indítja meg a vizsgálatot, ha az észlelt tevékenység, magatartás vagy állapot a versenytörvény (vagy a versenytörvény és a közösségi versenyjog) rendelkezéseit sértheti, az eljárás lefolytatása a GVH hatáskörébe tartozik, és a közérdek védelme szükségessé teszi a hivatal fellépését. Kartellügyekben az eljárás hivatalból történő megindítását engedékenységi kérelem benyújtása előzheti meg.

A GVH a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt induló ügyekben 90 nap alatt hoz döntést. Ez az időtartam - indokolt esetben - egy alkalommal 60 nappal meghosszabbítható. A versenyt korlátozó megállapodások és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés vizsgálatára indult eljárásokat 180 nap alatt kell lezárni, ez a határidő - indokolt esetben - két alkalommal, esetenként 180 nappal hosszabbítható meg.

A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés és a versenykorlátozó megállapodások miatt indított ügyek érdemében hozott határozatában a Versenytanács:

  • megállapíthatja a jogsértés megtörténtét,

  • elrendelheti a törvénybe ütköző állapot megszüntetését,

  • megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,

  • kötelezettség teljesítését írhatja elő annak a vállalkozásnak, amelynek jogsértő magatartását megállapította,

  • a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult ügyekben a megtévesztésre alkalmas tájékoztatással kapcsolatban elrendelheti helyreigazító nyilatkozat közzétételét, illetve

  • bírság kiszabásáról is rendelkezhet, vagy

  • megállapíthatja, hogy a magatartás nem ütközik törvénybe.

A kötelezettségvállalás intézménye révén komolyabb beavatkozás nélkül is elérhető a kívánt hatás: ha az eljárás során az eljárás alá vont vállalkozás maga vállalja, hogy összhangba hozza magatartását a jogszabályokkal, és a közérdek hatékony védelme ily módon biztosítható, akkor a Versenytanács végzéssel, az eljárás egyidejű megszűntetésével a vállalás teljesítését kötelezővé teszi anélkül, hogy kimondaná a jogsértés megtörténtét; ez a megoldás a vállalkozásra nézve is előnyös.

Kérelemre induló versenyfelügyeleti eljárások

A GVH kérelemre engedélyezési típusú versenyfelügyeleti eljárásokat is lefolytat, de a kérelem benyújtásának elmulasztása (vagyis az engedélykérési kötelezettség megsértése) esetén természetesen hivatalból is eljárhat.

A GVH-hoz kérelmet kell benyújtani:

  • a vállalkozások közötti összefonódások engedélyezése érdekében;

  • az átmeneti irányítás- vagy vagyonszerzés egy éven túli meghosszabbítására; valamint

  • külön jogszabály alapján az áremelés előzetes engedélyezése érdekében.

Az összefonódásnak és az átmeneti irányítás- vagy vagyonszerzés egy éven túli meghosszabbításának engedélyezését űrlap kitöltésével és benyújtásával kell kérelmezni, s egyúttal eljárási díjat is le kell róni.

A fúziókontroll során a GVH az ügy bonyolultságától függően egyszerűsített vagy teljes körű eljárásban bírálja el az összefonódás engedélyezhetőségét. Egyszerűsített eljárásban dönt a GVH, ha a fúzió nyilvánvalóan nem hoz létre vagy erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az összefonódással érintett piac(ok)on, vagyis az engedély megadása nyilvánvalóan nem tagadható meg. Az egyszerűsített eljárás lezárásának határideje 45 nap, amely egy alkalommal - indokolt esetben - 20 nappal meghosszabbítható. Amennyiben a Versenytanács úgy ítéli meg, hogy az ügy bonyolultságára tekintettel az összefonódás piaci hatásainak mérlegelése alaposabb vizsgálatot igényel, az összefonódást teljes körű eljárásban bírálja el, ebben az esetben az eljárást befejező döntést 120 napon belül kell meghozni, amely egy alkalommal - indokolt esetben - 60 nappal meghosszabbítható. Egyéb kérelmes ügyekben az eljárási határidő 120 nap, amely egy alkalommal - indokolt esetben - 60 nappal meghosszabbítható, míg az engedélykérés elmulasztása miatt indított eljárást 180 napon belül kell lefolytatni.

Határozatában a Versenytanács engedélyezheti a kérelmezett ügyletet (az összeolvadást vagy a beolvadást, az irányításszerzést, illetve annak meghosszabbítását, vagy az áremelés végrehajtását), vagy az engedély megadását megtagadhatja. Az összefonódást engedélyező határozatban előzetes vagy utólagos feltétel, illetve kötelezettség teljesítését is előírhatja a kérelmező(k)nek, a versenyre gyakorolt hátrányos hatások mérséklése érdekében (például leválasztható a vállalkozás egy tevékenysége, vagy előírható számára valamilyen konkrét magatartás). Nem engedélyeztetett és egyébként sem engedélyezhető összefonódások esetében a Versenytanács határozatában az összefonódás "visszacsinálását" is elrendelheti, vagy más kötelezettséget írhat elő a hatékony verseny helyreállítása érdekében. [TPVT. 31. §]

Vizsgálati jogosítványok

A versenyfelügyeleti eljárások során a GVH a tájékozódás érdekében számos vizsgálati jogosítvánnyal élhet: adatkérés, tanúmeghallgatás, szakértő igénybevétele, iratokba való betekintés, bírói engedély birtokában előzetes értesítés nélküli helyszíni szemle tartása a vállalat székhelyén vagy akár a vállalat munkatársainak lakóhelyén és gépkocsijában, lefoglalás, zár alá vétel vagy a számítógép adattáráról tükörmásolat készítése.

Utóvizsgálat

A versenyfelügyeleti eljárás lezárását követően a Versenytanács döntésében foglaltak betartását (pl. az előírt kötelezettség teljesítését) a hivatal utóvizsgálat keretében ellenőrzi.