GVH > Együttműködési megállapodások > Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

A Gazdasági Versenyhivatal és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség együttműködési megállapodása

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Együttműködési megállapodás

amely a kölcsönösség jegyében, a gazdasági verseny tisztaságának és a fogyasztók gazdasági érdekeinek hatékonyabb védelméért létrejött a Gazdasági Versenyhivatal /GVH/ és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség /Főfelügyelőség/ között.

I. Információcsere a felek között

 • 1.

  A GVH vállalja, hogy a Főfelügyelőség főigazgatója részére rendszeresen megküldi:

  • -

   az éves tevékenységét bemutató -Országgyűlési beszámolót-, s ahhoz csatolt kiadványokat,

  • -

   az ágazati vizsgálatokról készült összefoglaló jelentéseket,

  • -

   a "Versenyhivatali Füzetek" sorozatban megjelenő kiadványait,

  • -

   az általa szervezett, s a Főfelügyelőség érdeklődésére számot tartó szakmai rendezvényekről, konferenciákról tájékoztatást ad, s a szakértők egyeztetett létszámú részvételét lehetővé teszi. Igény esetén előadói, vagy hozzászólási lehetőséget biztosít a Főfelügyelőség részére.

 • 2.

  A Főfelügyelőség vállalja, hogy rendszeresen eljuttatja a GVH vezetői részére:

  • -

   a féléves és éves tevékenységéről készülő beszámoló jelentését,

  • -

   a piacfelügyeleti ellenőrzésekről, valamint más témavizsgálatok eredményeiről szóló jelentéseket,

  • -

   a Fogyasztóvédelem c. lapot,

  • -

   az általa szervezett, a GVH érdeklődésére számot tartó szakmai konferenciák tematikáját, s biztosítja a jelentkező szakértők egyeztetett számú részvételét, igény esetén a GVH részére előadásra, vagy hozzászólásra lehetőséget ad.

II. Együttműködés a bejelentések vizsgálata s az eljárások lefolytatása során

 • 1.

  A GVH és a Főfelügyelőség vállalja, hogy a másik féltől panaszokkal, bejelentésekkel, vagy folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban érkezett megkereséseket szakértőik a lehetőség szerinti legrövidebb idő alatt teljesítik, az igényelt és rendelkezésre álló információkat, ill. konzultációt biztosítják.

 • 2.

  Az együttműködés hatékonyabbá tétele érdekében a megállapodás 1.sz. melléklete egy jogszabályi katalógus, mely a hatásköri kérdések elrendezését segíti, ill. a két szerv közötti áttételek megalapozását szolgálja.

 • 3.

  A szakértők közvetlen együttműködésének elősegítése érdekében a megállapodás 2. sz. melléklete a két szervezet szakértőinek névsora, szakterületük és elérhetőségeik feltüntetésével.

 • 4.

  A jogszabályok szerint egyértelműen a másik szerv hatáskörébe és illetékességébe tartozó előttük lévő ügyet az Áe. alapján haladéktalanul határozattal egymáshoz átteszik.

 • 5.

  A felek az áttételről rendelkező határozathoz mellékelik az eredeti beadványt és a panasz/bejelentés tárgyára vonatkozó valamennyi beszerzett dokumentumot.

 • 6.

  A felek között az áttett ügy érdemében, ill. az általuk lefolytatott eljárás zárásaként hozott jogerős határozatukat megküldik az áttételről határozó félhez.

 • 7.

  Az esetben, ha a hatáskör kérdésében aggály merül fel, a felek az adott terület szakértői közötti konzultációt követően, döntenek az áttételről.

 • 8.

  A Főfelügyelőség - amennyiben a versenyfelügyeleti eljárás eredményes lebonyolítása szükségessé teszi - speciális szakmai kérdésekben soron kívül konzultációs lehetőséget, illetve a GVH írásbeli megkeresése alapján ? költségtérítés mellett - laboratóriumi hátteret biztosít számára.

III. Az együttműködés egyéb formái

 • 1.

  Az előzőekben felsorolt együttműködési területeken kívül a felek vállalják, hogy tevékenységük során felmerülő szakmai ügyek kapcsán - előzetes értesítés alapján - a lehető legrövidebb időn belül részletes tájékoztatással, szakmai konzultációval, információ átadással, valamint a hatáskörükbe tartozó ügyekben soron kívül vizsgálat ill. eljárás lefolytatásával segítik egymás feladatainak teljesítését.

 • 2.

  Nemzetközi szervezetekben, projektekben, fórumokon a felek az igényelt formában kölcsönösen segítik egymás résztvevőit feladataik ellátásában. A felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a másik érdeklődésére számottartó nemzetközi rendezvényekről.

 • 3.

  A felek a fogyasztóvédelem tárgyában készült jogszabálytervezetekre, vagy módosításokra adott, érdemi véleményükről egymást rendszeresen tájékoztatják.

 • 4.

  A felek együttműködésével folytatott vizsgálatok, ill. eljárások eredményeiről együttesen tájékoztatják a közvéleményt.

 • 5.

  A felek vállalják, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak gyakorlati érvényesülését folyamatosan figyelemmel kísérik és szükség szerint vezetői találkozó keretében módosítják, ill. az igényeknek megfelelően továbbfejlesztik.

IV. Egyéb kérdések

 • 1.

  A felek az együttműködésük során tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően megtartani.

 • 2.

  A felek az együttműködés koordinálására, az együttműködés során felmerülő kérdések tisztázására a megállapodás 3. sz. mellékletében megnevezett személyeket bízzák meg. A kijelölt kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról egymást haladéktalanul értesítik.

 • 3.

  A felek gondoskodnak arról, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően kiegészítik belső szabályzataikat.

 • 4.

  Az együttműködési megállapodás 2004. január 1-jétől lép hatályba, határozatlan időre.

Budapest, 2003. november 13.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség részéről:

A Gazdasági Versenyhivatal részéről:

P.H.

Dr. Huszay Gábor

Főigazgató

P.H.

Dr. Nagy Zoltán

Elnök