Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről a Gazdasági Versenyhivatal előtti eljárások során

1. Adatkezelő

Név:

Gazdasági Versenyhivatal (GVH)

Székhely:

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Postacím:

1391 Budapest 62., Pf. 211.

Telefon:

(1) 472-8900

Honlap:

www.gvh.hu


2. Adatvédelmi tisztviselő

Név:

dr. Sepsi-Keyha Emese

E-mail:

Sepsi_Keyha.Emese@gvh.hu

Telefon:

(1) 472-8874

3. A Gazdasági Versenyhivatal által az előtte folyamatban lévő eljárások során kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja, valamint időtartama

A Gazdasági Versenyhivatal az előtte folyamatban lévő eljárásokban a legkülönfélébb személyes adatokat ismerheti meg, ezek kategóriákba rendezése és felsorolása a GVH törvényben meghatározott feladatai, ezen belül az általa végzett hatósági jogalkalmazás sajátosságai miatt – vagyis hogy az egyes eljárások lefolytatására mindig egyedi, eltérő tényállású ügyekben kerül sor – lehetetlen. Erre tekintettel a GVH eljárásait szabályozó törvény (a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény; a továbbiakban: Tpvt.) amellett, hogy felhatalmazást ad az ügyfél, valamint a versenyfelügyeleti eljárás egyéb résztvevőjének azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok és a lakcím kezeléséhez, általános szabállyal lehetővé teszi a tényállás tisztázásához szükséges bármely más személyes adat kezelését is. A GVH a Tpvt. alapján a piacelemzés és az ágazati vizsgálat során, a bejelentéssel és panasszal kapcsolatos eljárásban, az összefonódás‑bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban, valamint a versenyfelügyeleti eljárásban juthat személyes adatokhoz, emellett akkor, ha az előzőekben említett eljárásokon kívül, adott esetben más törvény alapján hozzá fordulnak, pl. a személyes adatokról való tájékoztatáskérés vagy közérdekű adat igénylése során, esetleg közérdekű bejelentés kapcsán.

A GVH által kezelt személyes adatok köre tehát mindig az adott ügyhöz igazodik, az adatkezelés célja a GVH törvényben meghatározott hatásköreinek gyakorlása, feladatainak ellátása, a hatóság eljárásaiban a tényállás tisztázása, valamint – adott esetben törvényben meghatározottak szerint – a tájékoztatási kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja, hogy az közérdekű vagy a GVH‑ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont], vagy a GVH‑ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

A GVH az ügyiratok részeként kezelt személyes adatokat a nem selejtezhető ügyiratok esetében a levéltárba adás időpontjáig, de legalább 15 évig, a selejtezhető ügyiratok esetében a selejtezésig, de legalább 10 évig őrzi meg. A selejtezés és levéltárba adás szabályait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a Gazdasági Versenyhivatal iratkezelési szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 16.) GVH [2/2015. (II. 27.) GVH] utasítás tartalmazza.

A GVH lehetőséget biztosít arra, hogy az iratbetekintésre a honlapján működtetett elektronikus alkalmazás használata útján kerüljön sor. A Virtuális Adatszoba alkalmazással kapcsolatos adatkezelési kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás az alkalmazás weblapján elérhető.

4. A személyes adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések

Az ügyirat tartalmához a titkársági munkatárs, az ügyintéző, az ügyintéző szervezeti egységének vezetője, utóbbi tevékenységét irányító vezető és az elnök férhet hozzá.

A GVH az általa kezelt személyes adatokat csak törvényben előírt esetben továbbítja a kezelésre jogosult hatóság számára, például az eljárás áttétele esetén, vagy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, Állami Számvevőszék stb. törvényen alapuló jogszerű megkeresése nyomán.

A Gazdasági Versenyhivatal az általa kezelt személyes adatokat papíralapú ügyiratokban, valamint elektronikus formában saját szerverein tárolja. Jogszabályban meghatározottak szerint rendszeresen biztonsági mentést készít az elektronikusan kezelt ügyiratokról, amelyet átad a Kormányzati Adattrezor számára. A GVH megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

5. Az érintettek jogai

5.1. A tájékoztatáskéréshez való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a Gazdasági Versenyhivatal

  • az érintett személy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mióta és mennyi ideig kezeli;

  • miként jutott hozzá az érintett személy személyes adataihoz;

  • az érintett személy mely személyes adataihoz kinek, mikor, milyen jogszabály alapján biztosított hozzáférést, vagy azokat kinek, mikor, milyen jogszabály alapján továbbította.

A Gazdasági Versenyhivatal az érintett tájékoztatási kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott elérhetőségen teljesíti.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken, vagy ha az számára ismert, az egyedi ügyben megjelölt elérhetőségeken keresztül, megfelelő indokolással kérheti, hogy a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat a GVH módosítsa. A GVH a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja.

5.3. A törléshez való jog

Az érintett személyes adatai nem törölhetők, ha az adatkezelés a GVH számára jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése miatt, illetve közérdekből vagy a GVH‑ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges. Az e körbe nem tartozó adatkezelés körében az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti a személyes adatai törlését. A GVH az érintett e kérelmét – ha arra az adatvédelmi rendelet 17. cikke alapján lehetősége van – legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja.

5.4. A személyes adat korlátozottan megismerhető adatként kezelése

Az érintett a bejelentéssel kapcsolatos eljárásban az eljárás megindítására szolgáló űrlapon tett nyilatkozatával kérheti, hogy a GVH tartsa titokban azt a tényt, hogy bejelentéssel élt. Az érintett a GVH bármely eljárásában kérheti továbbá, hogy az általa megjelölt adatot a GVH – az erre irányuló nyilatkozat kellően megalapozott indokolása esetén – kezelje magántitokként, hogy így lehetővé váljon az ilyen adatot tartalmazó iratokba való betekintés korlátozása. Az ilyen adatot tartalmazó iratot a GVH az ügyiraton belül elkülönítetten kezeli, egyértelműen feltüntetve, hogy az korlátozottan megismerhető adatot tartalmaz.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a GVH az érintett személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy egyéb jogszerűtlen célra felhasználná, illetve jogosulatlan személy részére hozzáférést engedne, vagy azokat ilyen személynek továbbítaná.

6. Jogérvényesítési lehetőségek a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élhet, vagy kérelmet nyújthat be adatvédelmi hatósági eljárás megindítása iránt, illetve polgári pert kezdeményezhet a GVH ellen.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Honlap:

www.naih.hu

Székhely:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:

1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon:

(1) 391-1400

Fax:

(1) 391-1410

E‑mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu